Menu

Provide vertical navigation for content.

Basic

<aside class="menu">
 <p class="menu__heading">OVERVIEW</p>
 <ul class="menu__list">
  <li class="menu__item">
   <a class="menu__link">
    <span class="menu__icon">πŸ‡ΊπŸ‡³</span>
    <span class="menu__label">Dashboard</span>
    <span class="menu__after">
     <span class="badge badge--danger badge--pill badge--sm">6</span>
    </span>
   </a>
  </li>
 </ul>
 <p class="menu__heading">UI ELEMENTS</p>
 <ul class="menu__list">
  <li class="menu__item">
   <a class="menu__link">
    <span class="menu__icon">πŸ‡¦πŸ‡±</span>
    <span class="menu__label">Content</span>
    <span class="menu__after"></span>
   </a>
   <ul class="menu__list">
    <li class="menu__item">
     <a class="menu__link">Typography</a>
    </li>
    <li class="menu__item">
     <a class="menu__link">Table</a>
    </li>
    <li class="menu__item">
     <a class="menu__link">Media</a>
    </li>
   </ul>
  </li>
  ...
 </ul>
 ...
</aside>

Variant

Dark

Create a dark background menu by adding .menu--dark modifier class on .menu container.

<aside class="menu menu--dark bg-dark p-5">
 <p class="menu__heading">OVERVIEW</p>
 <ul class="menu__list">
  <li class="menu__item">
   <a class="menu__link">
    <span class="menu__icon">πŸ‡ΊπŸ‡³</span>
    <span class="menu__label">Dashboard</span>
    <span class="menu__after">
     <span class="badge badge--danger badge--pill badge--sm">6</span>
    </span>
   </a>
  </li>
 </ul>
 ...
</aside>
Light

Create a light background menu by adding .menu--light modifier class on .menu container.

<aside class="menu menu--light bg-light p-5">
 <p class="menu__heading">OVERVIEW</p>
 <ul class="menu__list">
  <li class="menu__item">
   <a class="menu__link">
    <span class="menu__icon">πŸ‡ΊπŸ‡³</span>
    <span class="menu__label">Dashboard</span>
    <span class="menu__after">
     <span class="badge badge--danger badge--pill badge--sm">6</span>
    </span>
   </a>
  </li>
 </ul>
 ...
</aside>

Sizing

You can create s small size of menu by adding .menu--sm on .menu container.

<aside class="menu menu--sm border rounded shadow-sm p-5">
 <p class="menu__heading">OVERVIEW</p>
 <ul class="menu__list">
  <li class="menu__item">
   <a class="menu__link">
    <span class="menu__icon">πŸ‡ΊπŸ‡³</span>
    <span class="menu__label">Dashboard</span>
    <span class="menu__after">
     <span class="badge badge--danger badge--pill badge--sm">6</span>
    </span>
   </a>
  </li>
 </ul>
 ...
</aside>